Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi – obchodnej spoločnosti AUTO ARNO, s.r.o., súhlas podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na nasledovné účely:

  1. obchodnej činnosti,
  2. spracúvania osobných údajov, ktorý vyplýva pre prevádzkovateľa z osobitných právnych predpisov,

a to v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, podpis, trvalý pobyt, príp. aj prechodný pobyt, informácie o držiteľovi vozidla v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, základné informácie o vozidle z TP.

Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na vyššie uvedený účel a vo vyššie uvedenom rozsahu, a to na celú dobu trvania vzťahu k obchodnej spoločnosti AUTO ARNO, s.r.o.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané počas trvania záväzkov vyplývajúcich so vzťahu dotknutej osoby s obchodnou spoločnosťou AUTO ARNO, s.r.o.. Po zániku všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s obchodnou spoločnosťou AUTO ARNO, s.r.o.. budú osobné údaje uchovávané počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

Dotknutá osoba má najmä právo: na prístup k osobným údajom, na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na opravu nesprávnych alebo nepresných osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na presnosť osobných údajov, a právo namietať spracúvanie osobných údajov. Viac informácií na www.autoarno.sk